Integritetspolicy

Integritetspolicy för webbplats

På Selecta tar vi integritet som en viktig och allvarlig fråga och förbinder oss att skydda den. Denna integritetspolicy för webbplatsen ("Meddelande") kan förändras över tid. Därför ber vi dig att besöka den här sidan ofta och kontrollera datumet på sidan för att vara säker på att du är medveten om den senaste versionen.

Versionsdatum: 15 december 2021

Denna policy beskriver hur Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Schweiz ("Selecta" eller "vi" eller " oss" eller "vår") som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter och annan information om användarna ("du" eller "< strong>din") i synnerhet enligt den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") och andra tillämpliga datasekretesslagar, när du använder webbplatsen www.selecta. se ("Webbplats"). Hänvisning till GDPR ska också anses innefatta hänvisningar till den specifika klausulen i andra tillämpliga datasekretesslagar.


1. Kategorier av personuppgifter, behandlingsändamål, rättslig grund och källa

1.1 Personuppgifter som aktivt tillhandahålls av dig:

Om du skapar ett användarkonto på vår webbplats kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig - till exempel: Namn, postadress, e-postadress, valt lösenord. Selecta behandlar sådana personuppgifter i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig. Att tillhandahålla sådana personuppgifter är frivilligt. Men utan att tillhandahålla sådana personuppgifter kommer du inte att kunna skapa ett användarkonto. Den rättsliga grunden för behandlingen av sådana personuppgifter är avtalet om användning av webbplatsen som ingåtts med dig (Art. 6 (1) lit. b GDPR).

Om du registrerar dig för nyhetsbrevet och samtycker till mottagandet av nyhetsbrev och behandlingen av din e-postadress för detta ändamål, kommer du att bli ombedd att uppge ditt namn, men åtminstone din e-postadress. Vi kommer att använda din e-postadress för att regelbundet skicka nyhetsbrev till dig. Att uppge din e-postadress är frivilligt. Men utan att ange din e-postadress kommer du inte att få nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev är samtycke (Art. 6 (1) lit. en GDPR).

Vi kan också få personuppgifter från källor utanför vår verksamhet, vilket kan inkludera våra koncernbolag eller andra tredjepartsresurser.

1.2 Annan passivt insamlad information:

Utöver de personuppgifter som du aktivt tillhandahåller, kan webbplatsen automatiskt samla in, bearbeta och lagra viss information (t.ex. enhets- och användningsinformation) genom användningen av cookies från dig. Vi hänvisar till vår Cookiepolicy för mer information.

Den rättsliga grunden för detta ändamål är samtycke som ges genom att klicka på respektive knapp som visas på Cookie Banner (Art. 6 (1) tänd. en GDPR).


2. Mottagare

2.1 Överlåtelse inom Selecta-koncernens bolag

Vi kan komma att dela din information inom Selecta-koncernens företag för interna administrativa ändamål eller för marknadsföringsändamål i samband med de produkter och tjänster vi erbjuder och/eller som kan vara intressanta för dig.

En del av våra kollegor som administrerar webbplatsen och tillhandahåller IT-tjänster kan vara anställda i våra koncernbolag. När vi administrerar webbplatsen kan våra kollegor ha tillgång till och/eller behandla dina personuppgifter.

Respektive överföring av dina personuppgifter inom Selecta-koncernens företag baseras på våra legitima intressen. Tillgången är begränsad till kollegor med ett behov av att veta.

2.2. Överföring till tjänsteleverantörer

Selecta kan anlita externa tjänsteleverantörer, som fungerar som databehandlare för Selecta, att tillhandahålla vissa tjänster till Selecta, såsom leverantörer av webbplatstjänster, leverantörer av marknadsföringstjänster eller leverantörer av IT-supporttjänster. När de tillhandahåller sådana tjänster kan de externa tjänsteleverantörerna ha tillgång till och/eller behandla dina personuppgifter.

Dessa externa tjänsteleverantörer kommer att vara föremål för avtalsenliga skyldigheter att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och dess konfidentiella karaktär och att endast behandla personuppgifterna enligt instruktionerna.

2.3 Andra mottagare

Selecta kan också överföra dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, statliga myndigheter, juridiska rådgivare och externa konsulter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Den rättsliga grunden för sådan behandling är efterlevnad av en rättslig skyldighet som Selecta är föremål för eller har berättigade intressen för, såsom utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Selecta kan också överföra dina personuppgifter till en tredje part som en del av en försäljning av vissa eller alla våra affärstillgångar till någon tredje part eller som en del av en omstrukturering eller omorganisation av verksamheten.


3. Internationella överföringar av personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in eller tar emot om dig kan överföras till och behandlas av mottagare som finns inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") och som inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd. De länder som är erkända att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd ur ett EU-rättsperspektiv är bland annat Schweiz och Storbritannien. I den mån dina personuppgifter överförs till länder som inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd ur ett EU-rättsperspektiv (t.ex. USA), kommer vi att basera respektive överföring på lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler antagna av Europeiska kommissionen.


4. Vilka rättigheter har du och hur kan du hävda dina rättigheter?

Om du har förklarat ditt samtycke till någon personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen före återkallelsen av samtycke.

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning kan du ha rätt att: begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina personuppgifter; begära radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter; begära dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Observera att dessa rättigheter kan vara begränsade enligt tillämplig nationell dataskyddslagstiftning. För ytterligare information om dessa rättigheter, se avsnittet "Dina rättigheter" i slutet av den här policyn.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd. För att utöva dina rättigheter, kontakta oss enligt avsnitt 6.


5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som efterfrågas. När Selecta inte längre behöver använda dina personuppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter, kommer vi att ta bort dem från våra system och register och/eller vidta åtgärder för att korrekt anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras från dem, om vi inte behöver behålla dina uppgifter, inklusive personuppgifter, för att följa lagliga eller regulatoriska skyldigheter som Selecta är föremål för, t.ex. lagstadgade lagringstider och kan innehålla lagringsperioder, beroende på ärendet, upp till 10 år, eller om vi behöver det för att bevara bevis inom preskriptionslagen, vilket vanligtvis är tre år men kan vara upp till trettio år.


6. Kontakta oss

Om du har funderingar eller frågor angående den här policyn beträffande hantering av webbplatsdata, kontakta oss enligt följande: 

Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Schweiz;
eller hq.dataprivacy@selecta.com

MEDDELANDE OM DATASKYDD


This Smart Fridge Data Protection Notice ("Notice") describes how Selecta UK & I, 1 Finway Road, Hemel Hempstead, HP2 7PT ("Selecta" or "we" or "us" or "our") as controller processes the personal data and other information ("Data") of the users ("you" or "your") in particular within the meaning of the General Data Protection Regulation (“GDPR”) and other applicable data protection laws ("Applicable Law") when using Smart fridges ("Store").


1. Innehållet i detta meddelande

Detta meddelande beskriver de tekniska bitarna, deras funktionalitet samt hur vi samlar in data. Det behandlas och lagras i samband med dit köp i våra Smarta Kylar. I slutet av meddelandet hittar du ett avsnitt som beskriver dina rättigheter enligt GDPR. Selecta är personuppgiftsansvarig för all behandling som sker i samband med användning av våra Smarta kylar.


2. Smart kylar

Data samlas in på två olika sätt när du använder våra Smarta kylar. En kamera filmar både produkternas rörelse (så snart du öppnar kylarna) och om du använder ditt kort för betalning.

Insamlingen av uppgifterna sker på grund av rättslig skyldighet.


2.1 Kamera

Så fort dom Smarta kylarna öppnas aktiveras en kamera som filmar både produkternas rörelse (så snart du öppnar kylarna) samt för att stödja korrekt betalning av ditt köp. Kameran kommer sannolikt bara att fånga dina handrörelser när du använder kylarna, men beroende på vilken vinkel du befinner dig i kan kameran kanske fånga fler vinklar. Detta är dock inte avsikten men tyvärr omöjligt att undvika. Sådant videomaterial lagras lokalt på en hårddisk och finns kvar i 7 dagar. I händelse av en avvikelse skickas videomaterialet till vår tjänsteleverantör, Instant Systems Sweden AB, i Sverige där dina uppgifter finns på en dedikerad server som drivs av Instant Systems Sweden AB. I sådana fall kommer videomaterialet att hämtas från systemet om det finns en fråga angående en transaktion.  Videomaterialet lagras även på den dedikerade servern i 7 dagar.


2.2 Kortdata

Om du använder ditt kort för att få tillgång till Store kommer dina kortuppgifter att behandlas av företaget Fiserv Inc. eller dess dotterbolag (www.fiserv.com) som är en oberoende USA-baserad tredjepartsleverantör. Dina kortuppgifter kommer att hanteras i PCI-standarden och kommer endast att få pengarna för motsvarande transaktion. Vi ber dig att läsa respektive sekretesspolicy för Fiserv, Inc. Kortuppgifterna samlas in för att uppfylla behandlingen av betalningen.


3. Rättslig grund för bearbetningsaktiviteterna


3.1 Kamera

Selectas rättsliga grund för behandling av videomaterial enligt GDPR artikel 6 nr. 1 f. Syftet med videoinspelningarna är att dokumentera och lösa avvikelser, till exempel tekniska problem eller misstänkt stöld.

Selecta har ett berättigat intresse av att undvika avvikelser och dokumentera att de smarta kylarna används på rätt sätt och att de fungerar korrekt.

För att uppnå syftet är det nödvändigt att spela in en video. Om videoinspelningar inte görs kommer Selecta inte att få någon slutgiltig dokumentation och kommer heller inte att kunna hantera avvikelser.

Eftersom videofilmen endast fångar en persons hand minimeras intrånget i en individs privatliv. Dessutom har de smarta kylarna en tydlig och synlig information som signalerar att videoinspelning sker.

Selecta kommer inte att dela videoinspelningar med någon annan än en offentliga myndigheter, förutsatt att en sådan myndighet har en rättslig grund för att begära sådana uppgifter.


3.2 Kreditkort

Selectas rättsliga grund för behandling av kortuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal och för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Se GDPR artikel 6 nr. 1 b och c.

För att genomföra betalningar måste Selecta även behandla kortdata. Enligt tillämplig bokföringslagstiftning är Selecta också skyldigt att föra bok över transaktioner.


4. Internationell dataöverföring och överföring till tredje part för att uppfylla en rättslig skyldighet

De uppgifter som vi samlar in eller tar emot om dig kan överföras till eller behandlas av mottagaren (enligt vad som anges i detta meddelande) som finns i Sverige och i USA. För att skydda dina uppgifter har ett databehandlingsavtal i linje med Art. 28 GDPR ingåtts.

Selecta kan också överföra dina personuppgifter till brottsbekämpande organ, statliga myndigheter, juridiska ombud och externa konsulter. Den rättsliga grunden för sådan behandling är efterlevnad av en rättslig förpliktelse som Selecta omfattas av eller berättigade intressen, såsom att utöva eller försvara rättsliga anspråk.


5. Vilka rättigheter har du och hur kan du hävda dina rättigheter?

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. Ett sådant återkallande kommer inte att påverkas före återkallandet av samtycket.

I dataskyddslagstiftningen kan du: begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, begära dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Observera att dessa rättigheter kan vara begränsade enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. För ytterligare information om dessa rättigheter, se bilaga Dina rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter gentemot Selecta, vänligen använd kontaktinformationen under 7.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.


6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Videofilmerna lagras lokalt på en hårddisk som är installerad i våra Smarta kylar och ligger kvar där i 7 dagar. Vid en avvikelse skickas videofilmen till vår tjänsteleverantör Instant Systems Sweden AB i Sverige där dina uppgifter finns på en dedikerad server som drivs av Instant Systems Sweden AB. I sådana fall kommer videomaterialet att hämtas från systemet, om det finns en fråga angående transaktionen.  Sådant videomaterial lagras på den dedikerade servern i 7 dagar.


7. Kontakta oss

Om du har problem eller frågor angående detta meddelande om behandling av butiksdata, vänligen kontakta oss på följande sätt:

Selecta AG
Juridiska avdelningen
Alte Steinhauserstrasse 14
CH-6330 Cham

hq.dataprivacy@selecta.com

1. DINA RÄTTIGHETER


1.1. Rätt till åtkomst

Du kan ha rätt att få en bekräftelse från oss på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte, och, i så fall, att begära tillgång till personuppgifterna. Åtkomstinformationen inkluderar – bland annat – ändamålen med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut. Detta är dock inte en absolut rättighet, och andra individers intressen kan begränsa din rätt till åtkomst.

Du kan ha rätten att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som du begär kan vi ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.


1.2. Rätt till rättelse

Du kan ha rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade av oss. Beroende på syftet med behandlingen kan du ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.


1.3. Rätt till radering ("rätt att bli glömd")

Under vissa omständigheter kan du ha rätt att erhålla radering av personuppgifter om dig från oss och vi kan vara skyldiga att radera sådana personuppgifter.


1.4. Rätt till begränsad hantering

Under vissa omständigheter kan du ha rätt att få begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I detta fall kommer respektive data att markeras och får endast behandlas av oss för vissa ändamål.


1.5. Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter kan du ha rätt att få de personuppgifter som rör dig, som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du kan ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan enhet utan hinder från oss.


1.6. Rätt till invändning

Under vissa omständigheter kan du ha rätt att när som helst invända mot vår hantering av dina personuppgifter på grund av din speciella situation eller där personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du kan begära att vi inte längre behandlar dina personuppgifter.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du dessutom rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den mån det är relaterat till direktmarknadsföring. I det här fallet kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål av oss.