Personvernerklæring

Nettstedets personvernerklæring

Hos Selecta anser vi personvern som en viktig og alvorlig sak og forplikter oss til å beskytte det. Denne personvernerklæringen for nettstedet ("Erklæring") kan endre seg over tid. Derfor ber vi deg om å besøke denne siden med jevne mellomrom og sjekke datoen på denne siden for å være sikker på at du er kjent med den nyeste versjonen..

Versjonens dato: 15. des. 2021

Denne erklæringen beskriver hvordan Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Sveits ("Selecta" eller "vi" eller " oss" eller "vår") som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger og annen informasjon om brukerne ("du" eller "< strong>dere") spesielt innenfor betydningen av den generelle databeskyttelsesforordningen ("GDPR") og andre gjeldende lover om personvern, når du bruker nettstedet www.selecta. no ("Nettsted"). Henvisning til GDPR skal også anses å inkludere referanser til den spesifikke klausulen i andre gjeldende personvernlover.


1. Kategorier av personopplysninger, behandlingsformål, juridisk grunnlag og kilde

1.1 Personopplysninger som er aktivt gitt av deg:

Hvis du oppretter en brukerkonto på nettstedet vårt, vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger om deg - for eksempel: Navn, postadresse, e-postadresse, valgt passord. Selecta behandler slike personopplysninger med det formål å tilby våre tjenester til deg. Det er frivillig å oppgi slike personopplysninger. Imidlertid kan du ikke opprette en bruker konto uten å oppgi slike personopplysninger. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av slike personopplysninger er avtalen om bruk av nettstedet som er inngått med deg (Art.6 (1) b GDPR).

Hvis du registrerer deg for nyhetsbrevet og samtykker til mottak av nyhetsbrev og behandling av e-postadressen din for dette formålet, vil du bli bedt om å oppgi navnet ditt, men i det minste din e-postadresse. Vi vil bruke e-postadressen din for p sende deg nyhetsbrev jevnlig. Det er frivillig å oppgi e-postadressen din. Imidlertid kan du ikke motta nyhetsbrev uten å oppgi e-postadressen din. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger for å sende nyhetsbrev er samtykke (Art. 6 (1) lit. en GDPR).

Vi kan også motta personopplysninger fra kilder utenfor vår virksomhet, som kan inkludere våre konsernselskaper eller andre tredjepartsressurser.

1.2 Annen passivt innsamlet informasjon:

I tillegg til personopplysningene du som du oppgir aktivt, kan nettstedet automatisk samle inn, behandle og lagre visse opplysninger (f.eks. enhets- og bruksinformasjon) gjennom bruk av informasjonskapsler fra deg. Vennligst se Cookie Policy for mer informasjon.

Det juridiske grunnlaget for dette formålet er samtykke gitt ved å klikke på den respektive knappen som vises på informasjonskapselbanneret (Art. 6 (1) tent. en GDPR).


2. Mottakere

2.1 Overføring innenfor selskapene i Selecta-gruppen

Vi kan dele informasjonen din innenfor Selecta-gruppens selskaper for interne administrative formål eller for markedsføringsformål i forbindelse med produktene og tjenestene vi tilbyr og/eller som kan være interessante for deg.

Noen av våre kolleger som administrerer nettstedet og leverer IT-tjenester kan være ansatte i våre konsernselskaper. Når de administrerer nettstedet, kan våre kolleger ha tilgang til og/eller behandle dine personopplysninger.

Den respektive overføringen av dine personopplysninger innenfor Selecta-gruppens selskaper er basert på våre legitime interesser. Tilgangen er begrenset til kolleger med behov for å vite.

2.2. Overføring til tjenesteleverandører

Selecta kan engasjere eksterne tjenesteleverandører, som fungerer som databehandlere for Selecta, for å tilby visse tjenester til Selecta, for eksempel nettstedtjenesteleverandører, markedsføringstjenesteleverandører eller IT-støttetjenester. Når slike tjenester blir gitt, kan de eksterne tjenesteleverandørene ha tilgang til og/eller behandle personopplysningene dine.

Disse eksterne tjenesteleverandørene vil være underlagt kontraktsmessige forpliktelser til å implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene og disses konfidensielle natur og kun behandle personopplysningene som instruert.

2.3 Andre mottakere

Selecta kan også overføre personopplysningene dine til politietaten, offentlige myndigheter, juridiske rådgivere og eksterne konsulenter i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er overholdelse av en juridisk forpliktelse som Selecta er underlagt eller har legitime interesser for, for eksempel utøvelse eller forsvar av rettskrav.

Selecta kan også overføre personopplysningene dine til en tredjepart som en del av et salg av noen eller alle våre forretningseiendeler til en tredjepart eller som en del av en omstrukturering eller omorganisering av virksomheten.


3. Internasjonale overføringer av personopplysninger

Personopplysningene vi samler inn eller mottar om deg kan overføres til og behandles av mottakere som befinner seg innenfor eller utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og som ikke gir tilstrekkelig databeskyttelse. Landene som er anerkjent for å sørge for et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse fra et EU-rettslig perspektiv er blant annet Sveits og Storbritannia. I den grad personopplysningene dine overføres til land som ikke gir en tilstrekkelig databeskyttelse fra et EU-rettslig perspektiv (f.eks. USA), vil vi basere den respektive overføringen på hensiktsmessige sikkerhetstiltak, slik som standard kontraktklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.


4. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du utøve rettighetene dine?

Hvis du har erklært ditt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med fremtidig virkning. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekkingen av samtykket.

I henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning kan du ha rett til å: be om tilgang til dine personopplysninger, be om retting av dine personopplysninger; be om sletting av dine personopplysninger, be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger; be om dataportabilitet, og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at disse rettighetene kan være begrenset under gjeldende nasjonale databeskyttelseslover. For ytterligere informasjon om disse rettighetene, se avsnittet “Dine rettigheter” på slutten av denne erklæringen.

Du har også rett til å sende inn en klage til de kompetente tilsynsmyndighetene for personvern (Datatilsynet) For å utøve rettighetene dine, vennligst kontakt oss som angitt i avsnitt 6.


5. Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å gi deg de forespurte tjenestene. Når Selecta ikke lenger trenger å bruke personopplysningene dine for å overholde kontraktsmessige eller lovfestede forpliktelser, vil vi fjerne dem fra våre systemer og registre og/eller ta skritt for å anonymisere dem på riktig måte slik at du ikke lenger kan identifiseres via dem, med mindre vi trenger å beholde opplysningene dine, inkludert personopplysninger, for å overholde juridiske eller regulatoriske forpliktelser som Selecta er underlagt, f.eks. lovpålagte oppbevaringsperioder og kan inneholde oppbevaringsperioder, avhengig av tilfellet, på opptil 10 år, eller hvis vi trenger det for å bevare bevis innenfor foreldelsesfristen, som vanligvis er tre år, men kan være opptil tretti år.


6. Kontakt oss

Hvis du har bekymringer eller spørsmål angående denne databehandlingserklæringen for nettsiden, vennligst kontakt oss på følgende måte:

Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Sveits;
eller hq.dataprivacy@selecta.com

1. DINE RETTIGHETER


1.1. Rett til tilgang

Du kan ha rett til å få bekreftelse fra oss på om personopplysninger om deg behandles eller ikke, og, der det er tilfelle, be om tilgang til personopplysningene. Tilgangsinformasjonen inkluderer – blant annet – formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger det gjelder, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til. Dette er imidlertid ikke en absolutt rettighet, og andre enkeltpersoners interesser kan begrense din rett til innsyn.

Du kan ha rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. For ytterligere kopier som du ber om, kan vi kreve et rimelig gebyr på grunnlag av administrative kostnader.


1.2. Rett til retting

Du kan ha rett til å få rettet opp uriktige personopplysninger om deg. Avhengig av formålene med behandlingen, kan du ha rett til å få fullført ufullstendige personopplysninger, inkludert ved å avgi en tilleggserklæring.


1.3. Rett til sletting (”rett til å bli glemt")

Under visse omstendigheter kan du ha rett til å få slettet personopplysninger om deg, og vi kan være forpliktet til å slette slike personopplysninger.


1.4. Rett til begrensning av behandlingen

Under visse omstendigheter kan du ha rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine fra oss. I dette tilfellet vil de respektive opplysningene bli merket og kan kun behandles av oss for visse formål.


1.5. Rett til dataportabilitet

Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta personopplysningene om deg som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre disse dataene til en annen enhet uten hindring fra oss.


1.6. Rett til å protestere

Under visse omstendigheter kan du til enhver tid ha rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine av oss på grunn av din spesielle situasjon, eller hvor personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, og vi kan bli pålagt å ikke lenger behandle personopplysningene dine.

Videre, hvis personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg for slik markedsføring, som inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. I dette tilfellet vil ikke personopplysningene dine lenger bli behandlet for slike formål av oss.