Åpenhetsloven

Selectas rapport etter åpenhetsloven

INNLEDNING TIL RAPPORTEN

Selectas misjon er å levere millions of Moments of Joy. For å levere på denne misjonen har Selecta-gruppen og det norske datterselskapet Selecta Norway AS (heretter kalt Selecta) flere prinsipper som samtlige ansatte skal leve etter. Et av disse prinsippene knytter seg til bærekraft og heter "Sustainability is at our core". Selecta forplikter seg til å opptre etter den høyeste etiske standard og drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte. Dette skal gjenspeiles i alt vi gjør. Dette er også et pågående arbeid, og det er behov og rom for stadige forbedringer. Selecta skal være et foregangsselskap når det gjelder ansvarlig og bærekraftig drift.

Et annet av Selectas prinsipper gjelder like muligheter og inkludering (We foster diversity & inclusion). Selecta skal være et selskap hvor alle skal trives og ha like muligheter, uavhengig av faktorer som etnisk bakgrunn, legning, religion osv.

Kaffeproduksjon har flere risikomomenter ved virksomheten og da særlig med tanke på arbeidsforhold og bærekraftig produksjon i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

I dette notatet redegjør vi for selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven.