Selectas etiske retningslinjer og varslingsrutiner

Selectas etiske retningslinjer (Selecta Code of Conduct) inneholder generelle prinsipper for hvordan vi skal drive vår virksomhet med de høyeste standarder for etikk og integritet, noe som er avgjørende for vår suksess. Retningslinjene forklarer hva som forventes av oss alle - individuelt og som team - i alle markeder og på alle nivåer.

FASTSETTE STANDARDER FOR ATFERD

Ved å etterleve våre etiske retningslinjer ønsker vi å skape og opprettholde et åpent, tillitsfullt og ærlig miljø der vi kan yte vårt beste.

Vi er opptatt av å drive virksomheten med integritet og rettferdighet, med respekt for loven og prinsippene våre. I vår strategi for å sikre etterlevelse av lover og regler bygger vi på tre grunnpilarer:

  • Forebygging – vi jobber for å skape en kultur preget av åpenhet og integritet på alle nivåer og i alle markeder.
  • Registrering – vi oppmuntrer medarbeiderne til å si ifra og ta opp bekymringene sine..
  • Forbedring – vi har strukturer og prosesser for å undersøke og benytte det vi lærer til kontinuerlig forbedring.

SELECTAS SPEAKUP-PROGRAM

Gjennom SpeakUp-programmet ber og oppmuntrer vi medarbeidere og tredjeparter til å ta opp potensielt uetisk eller ulovlig atferd. Vi tilbyr en rekke ulike mekanismer for å ta opp bekymringer, som alle er helt trygge. Ekte bekymringer som rapporteres ærlig, kan tas opp uten frykt for gjengjeldelse – vi har nulltoleranse for represalier.

Sammen omfavner vi en kultur som oppmuntrer oss til ikke bare å "gjøre de riktige tingene riktig", men også til å rekke opp hånden når vi ser at noe ikke er riktig.

INTEGRITET I HELE VERDIKJEDEN

Vi ønsker å samarbeide med leverandører, kunder, agenter, distributører og andre forretningspartnere som har de samme verdiene som oss og opprettholder de samme standardene som oss.

Våre rapporteringskanaler for bekymringsmeldinger er også tilgjengelige for eksterne parter..
Vennligst se https://selecta.ethicspoint.com/

Når vi mottar en rapport, bekrefter vi formelt og oppmuntrer til dialog for å legge til rette for granskningen, og der det er hensiktsmessig og mulig, tar vi sikte på å gi åpenhet om fremdriften i undersøkelsen og forventet ferdigstillelse.

Personvernopplysninger

Vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene som innhentes som en del av SpeakUp. For generell veiledning om hvordan Selecta samler inn, bruker og deler personopplysninger gjennom varslingssystemet, se “Whistleblowing privacy notice”.