Guide för självbestjäningslösning av mat och snacks för företag

Överväganden mellan företag och konsumenter

När man driver ett önskvärt cateringutbud inom ett företag finns det två huvudtyper av kunder som kommer att använda sig av tjänsterna:

Personal

Eftersom personalen använder kontoret större delen av tiden’är dem en grundläggande mottagare av cateringtjänster. Allt från kontorsanställda, till chefer och till och med städpersonal använder sig dagligen av viktiga cateringtjänster. Företagen måste ta hänsyn till följande faktorer för sin personal: 

Variation — Ett hälsosamt utbud av snacks som främjar produktivitet och hälsa är avgörande för att medarbetarna ska kunna fokusera på sina uppgifter och vara produktiva. 

Prissättning — Eftersom de arbetar i byggnaden och möter dessa cateringlösningar dagligen måste maten vara prisvärd. 

Placering — Om en kontorsbyggnad är särskilt stor kan flera cateringpunkter förbättra tillgängligheten till livsmedel och begränsa långa köer och restider. Eftersom det’med självbetjäning kan lämnas ifred och användas dygnet runt — är de tperfekt för anställda som arbetar dygnet runt eller stannar sent. 

Gäster

Förutom anställda kan även gäster och besökare vilja använda sig av ett företag’s Cateringtjänster. Allt från potentiella kunder, intervjupersoner, hantverkare på plats eller externa medarbetare behöver också tillgång till catering under sina besök. För gäster behöver företag ta hänsyn till: 

Att skapa en positiv upplevelse — En trevlig upplevelse är viktigast av allt för en gäst. De måste känna sig välkomna och respekterade inom en organisation som de’re besöker. 

Användarvänlighet — Användarvänlighet är en annan viktig faktor för gästerna —och alla cateringlösningar måste vara enkla att använda för att undvika förseningar och frustration. 

Tillgänglighet — Cateringlösningarna måste också vara lätta att hitta för att undvika att gästerna går vilse eller blir förvirrade. 

Överväganden för företagswebbplatser

Alla kontorslokaler är olika. När det gäller catering för företag är det viktigt att förstå både medarbetarnas och gästernas behov. Nedan följer några viktiga faktorer att tänka på för planering av cateringprogram för företag:

Finns det varuautomater eller Micromarkets som blockerar nödutgångar? — Förutom att bryta mot brandsäkerhetsbestämmelserna kan de kraftigt begränsa arbetsstyrkan’s möjlighet att lämna byggnaden i händelse av brand. Vi rekommenderar att alla stora föremål hålls på behörigt avstånd från brandutgångar. 

Hur lättillgängliga är maskinerna? — Detta är särskilt viktigt i stora byggnader med flera våningar. Begränsad tillgång till catering kan innebära att vissa anställda måste resa längre för att få tillgång till mat. Cateringlösningar måste finnas tillgängliga på varje våningsplan. Detta är särskilt viktigt för att förbättra funktionshindrades tillgång till cateringlösningar och minska trängseln vid cateringplatser. 

Så hanterar du logistiska problem — Logistiska frågor — som leveranser och hantering av försändelser — är ett annat problem. Alla varuautomater eller cateringlösningar måste fyllas på regelbundet med så liten påverkan på företagets arbetsflöde som möjligt. Detta innebär att personalen måste kunna fylla på varor på ett sätt som inte’t blockerar korridorer eller skapar för mycket buller. 

Övervägande för hälsa och säkerhet

När man hanterar livsmedel bör hälsa och säkerhet vara högsta prioritet för alla cateringchefer. Medan matförgiftning är en uppenbar komplikation att undvika finns det även fysiska aspekter av hälsa och säkerhet så som trafik på platsen och brandsäkerhet. Nedan följer ett antal hälso- och säkerhetsaspekter som måste beaktas innan en cateringplan sätts i verket.

Livsmedelshantering — Korskontaminering bör undvikas till varje pris, och en effektiv lagerrotationsplan måste införas för att undvika risken att sälja inaktuella varor. 

Livsmedelssäkerhet — Det är både oetiskt och osäkert att undvika att märka produkter som innehåller vanliga allergener, t.ex. varor med nötter eller glutenprodukter. På samma sätt är det viktigt att erbjuda veganska och vegetariska alternativ för att se till att anställda och gäster inte känner sig exkluderade på grund av sina kostpreferenser. 

Maskinplacering — För att undvika böter för brott mot hälso- och säkerhetsbestämmelserna får tekniska lösningar inte blockera brandutgångar eller hindra räddningstjänsten i händelse av en kris. 

Kostnadsbedömningar

Kostnader är en viktig aspekt av hållbarheten i ett cateringföretag. Att minska kostnaderna där det är möjligt kan hjälpa företaget att spara värdefulla intäkter som kan användas för framtida tillväxt. Kostnader kan påverkas av:

Energianvändning — Om energikostnaden är för hög kan det vara viktigt att begränsa antalet varuautomater på plats eller kontakta leverantörer som har maskiner med energieffektiva funktioner, som kylning i fack och lågenergilägen.

Påfyllnadskostnader — Genom att förstå hur många gånger maskinerna behöver fyllas på och kostnaden för produkterna får ett företag en bättre uppfattning om de allmänna kostnaderna för att hantera cateringalternativ. 

Enhetskostnader — Oavsett om du köper, leasar eller hyr enheter kommer det att påverka kostnaden för tekniska cateringlösningar. Köp ger ofta högre priser med en större initialkostnad, medan hyra gör att företagen kan fördela kostnaden jämnare över tiden.

Överväganden om hållbarhet

Varje aspekt av ett företag bör fungera på ett så miljövänligt sätt som möjligt, och catering är ett av de viktigaste områdena som måste övervakas. Koldioxidavtrycket kan minskas genom:

Beaktande av avfall — Det är viktigt att se över hållbara, biologiskt nedbrytbara förpackningar, som också skyddar lagrad mat ordentligt. Detta minskar mängden avfall som behöver återvinnas eller transporteras till en deponi. 

Förbättring av energieffektivitetent — Förutom att minska kostnaderna minskar tekniska cateringlösningar som har energibesparande funktioner också koldioxidutsläppen. 

Erbjuda flera alternativ — Eftersom moderna mikromarknader och maskiner erbjuder ett bredare utbud av livsmedel — inklusive vegetariska och veganska alternativ — kan de användas för att främja en mindre miljöskadlig livsstil.

Förordningar om catering för företag

Att följa cateringbranschens regler - att inte följa dessa regler kan leda till böter, affärssanktioner eller värre. Nedan följer de regler som företag måste komma ihåg när de planerar cateringlösningar för en arbetsplats.


Natashas lag

Den första oktober 2021 ändrades reglerna kring förpackningar för direktförsäljning, livsmedelsetiketter. Den nya lagen omfattar all färdigförpackad mat och dryck för användning på plats. Alla färdigförpackade livsmedel måste visa ingredienser, allergi, intolerans och näringsinformation samt tillverkningsdetaljer tydligt för alla att se. Dessa etiketter måste innehålla livsmedlets namn och en fullständig ingrediensförteckning för produkten, med de 14 EU-reglerade allergiframkallande ingredienserna betonade.


EU-förordningar

Det är viktigt att företag tar hänsyn till EU:s cateringregler när de väljer leverantörer av mat och dryck för att fylla sina maskiner, mikromarknader och självbetjäningserbjudanden. Cateringansvariga bör särskilt beakta dessa EU-regler: 

EG 852/2004 — Cateringansvariga måste se till att alla cateringlösningar med självbetjäning uppfyller alla aspekter av livsmedelshygien, inklusive förvaring, temperaturkontroll, matavfall och personlig hygien. 

EU 1169/2011 — Cateringansvariga måste överväga att köpa produkter som korrekt och tydligt visar livsmedelsinformation på förpackningen, inklusive märkning av allergener, näringsinformation, ingrediensförteckningar och information om produktens ursprung. 

GDPR-efterlevnad — De som är intresserade av cateringlösningar måste kontrollera att företag som tillhandahåller dem följer GDPR — som kund- och anställningsdata. 

På Selecta vänder vi oss till flera branscher, inklusive företagssektorn. För mer information om vårt produktutbud, Kontakta oss

Vanliga frågor (FAQ)

Vilka transportaspekter bör jag tänka på vid catering för företag?

Säker förpackning av produkter är viktigt för att minska kontaminering och förstörelse under transport, men detta måste också vägas mot hur hållbar livsmedelsförpackningen är. På samma sätt måste alla varor som är lättfördärvliga över en viss temperatur - som kött och andra färskvaror - förvaras i en kyld miljö under transporten.

Vad är den genomsnittliga dagliga cateringkostnaden per person?

Det bästa sättet att fastställa en genomsnittlig daglig cateringkostnad per person är att identifiera det ungefärliga priset för en måltid på företaget och sedan multiplicera den siffran med hur många personer som använder en viss cateringtjänst. I genomsnitt ligger den dagliga kostnaden per person någonstans mellan £5 - £15.