Verklaring Gegevensbescherming

Verklaring Gegevensbescherming Websites

Bij Selecta beschouwen wij privacy als een belangrijke en serieuze zaak en we streven ernaar deze te beschermen. Deze Verklaring Gegevensbescherming Websites ("Verklaring") kan in de loop der tijd worden gewijzigd. Daarom verzoeken we u deze pagina regelmatig te bezoeken en de datum op deze pagina te controleren. Zo weet u zeker dat u de actuele versie leest. Datum van versie: 15 dec 2021 In deze Verklaring wordt beschreven hoe Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Zwitserland ("Selecta" of "wij" of "ons" of "onze") als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens en andere informatie van de gebruikers ("u" of "uw") in het bijzonder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en andere toepasselijke Gegevensbeschermingswetten, bij het gebruik van de website www.selecta.com ("Website") verwerkt. Verwijzingen naar de AVG worden ook geacht verwijzingen te omvatten naar de specifieke clausule van andere toepasselijke Gegevensbeschermingswetten.


1. Categorieën persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslag en bron

1.1 Persoonsgegevens die actief door u worden verstrekt Als u een gebruikersaccount aanmaakt op onze Website, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf te verstrekken – bijvoorbeeld: Naam, postadres, e-mailadres, gekozen wachtwoord. Selecta verwerkt deze persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder deze persoonsgegevens te verstrekken, kunt u echter geen gebruikersaccount aanmaken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens is de met u gesloten overeenkomst over het gebruik van de Website (art. 6 lid 1 punt b AVG). Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief en instemt met de ontvangst van nieuwsbrieven en de verwerking van uw e-mailadres voor dit doel, wordt u gevraagd uw naam, maar in ieder geval uw e-mailadres op te geven. We zullen uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig nieuwsbrieven toe te zenden. Het verstrekken van uw e-mailadres is vrijwillig. Zonder uw e-mailadres te verstrekken, zult u echter geen nieuwsbrieven ontvangen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven is toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen uit bronnen buiten ons bedrijf, waaronder onze groepsmaatschappijen of andere bronnen van derden.

1.2 Andere passief verzamelde informatie: Naast de persoonsgegevens die u actief verstrekt, kan de Website automatisch bepaalde informatie (bijv. apparaat- en gebruiksinformatie) van u verzamelen, verwerken en opslaan door het gebruik van Cookies. We verzoeken u vriendelijk ons Cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie. De rechtsgrondslag voor dit doel is toestemming die wordt gegeven door te klikken op de respectieve knop die wordt weergegeven op de Cookiebanner (art. 6 lid 1 punt a AVG).


2. Ontvangers

2.1 Doorgifte binnen de groepsmaatschappijen van Selecta We kunnen uw gegevens binnen de Selecta-groepsmaatschappijen delen voor interne administratieve doeleinden of voor marketingdoeleinden in verband met de producten en diensten die we aanbieden en/of die voor u interessant kunnen zijn. Sommige van onze collega’s die de Website beheren en IT-diensten verlenen, kunnen werknemers van onze groepsmaatschappijen zijn. Bij het beheer van de Website kunnen onze collega’s toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken. De respectieve doorgifte van uw persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van Selecta is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. De toegang is beperkt tot collega’s die toegang tot de gegevens moeten hebben.

2.2. Doorgifte aan dienstverleners Selecta kan een beroep doen op externe dienstverleners, die optreden als een gegevensverwerker van Selecta, om bepaalde diensten aan Selecta te verlenen, zoals websitedienstverleners, marketingdienstverleners of IT-ondersteunende dienstverleners. Wanneer zij dergelijke diensten verlenen, kunnen de externe dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken. Voor deze externe dienstverleners gelden contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ter bescherming van de persoonsgegevens en het vertrouwelijke karakter ervan en om de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies te verwerken.

2.3 Andere ontvangers

Selecta kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridische adviseurs en externe adviseurs in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is de naleving van een wettelijke verplichting waaraan Selecta is onderworpen of haar gerechtvaardigde belangen, zoals het uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen. Selecta kan uw persoonsgegevens ook aan een derde partij overdragen als onderdeel van een verkoop van sommige of al onze bedrijfsactiva aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of -reorganisatie.


3. Internationale doorgifte van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen of ontvangen, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden en die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden. De landen waarvan erkend is dat zij vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zijn onder meer Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Voor zover uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving geen passend niveau van gegevensbescherming bieden (bijv. de VS), zullen wij de respectieve doorgifte baseren op passende waarborgen, zoals door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen.


4. Welke rechten heeft u en hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een dergelijke intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming onverlet. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben van: toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie van uw persoonsgegevens; wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; gegevensoverdraagbaarheid en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat deze rechten beperkt kunnen zijn krachtens de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over deze rechten verwijzen wij u naar het gedeelte "Uw rechten" aan het einde van deze verklaring. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals vermeld in paragraaf 6.


5. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om u de gevraagde diensten te leveren. Wanneer Selecta uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen wij deze uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om deze op de juiste wijze te anonimiseren, zodat u er niet langer mee kunt worden geïdentificeerd, tenzij wij uw informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Selecta is onderworpen, bijv. wettelijke bewaartermijnen, die, afhankelijk van het geval, tot 10 jaar kunnen oplopen, of als wij uw informatie nodig hebben om bewijsmateriaal te bewaren binnen de verjaringstermijn, die gewoonlijk drie jaar is, maar tot dertig jaar kan oplopen.


6. Neem contact met ons op

Als u zorgen of vragen heeft over deze Verklaring Gegevensbescherming Websites, neem dan als volgt contact met ons op:

Selecta AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, Zwitserland;
of via hq.dataprivacy@selecta.com

SMART FRIDGE KENNISGEVING GEGEVENSBESCHERMING


Deze kennisgeving over gegevensbescherming voor Smart Fridge ("kennisgeving") beschrijft hoe Selecta Netherlands,Calandstraat 41, 3316 EA Dordrecht ("Selecta" of "wij" of "ons" of "onze") als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens en andere informatie ("Gegevens") van de gebruikers ("u" of "uw") verwerkt, in het bijzonder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ("Toepasselijke Wetgeving") bij het gebruik van Smart fridges ("Winkel").


1. Inhoud van deze kennisgeving

Deze verklaring beschrijft de technische middelen, hun functionaliteit en of en hoe gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen met betrekking tot de Smart Fridge. Aan het einde van de Verklaring vindt u een sectie waarin uw rechten onder de GDPR met betrekking tot uw Gegevens worden beschreven. Selecta is controller voor alle verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in verband met het gebruik en de operationalisering van Smart Fridges.


2. Slimme koelkast

Gegevens worden op twee verschillende manieren verzameld wanneer u de Smart Fridge gebruikt: a) een camera filmt de beweging van de producten in de Smart Fridge zodra de Smart Fridge wordt geopend; en b) als u uw voorkeurskaart gebruikt voor betaling.

Het verzamelen van de Gegevens gebeurt op basis van legitiem belang, contractuele naleving en wettelijke verplichting


2.1 Camera

Zodra de Smart Fridge wordt geopend, wordt een camera geactiveerd om de bewegingen van de producten in de Smart Fridge te volgen en zo de juiste betaling van uw aankoop te ondersteunen. De camera zal waarschijnlijk alleen uw handbewegingen vastleggen wanneer u de Smart Fridge bedient, maar afhankelijk van de hoek waarin u zich ten opzichte van de Smart Fridge bevindt, kan de camera meer van uw bewegingen op video vastleggen. Dit is niet te voorkomen. Dergelijke videobeelden worden lokaal opgeslagen op een harde schijf die in de Smart Fridge is geïnstalleerd en blijven 7 dagen opgeslagen. In het geval van een discrepantie worden de videobeelden naar onze serviceprovider, Instant Systems Sweden AB, in Zweden gestuurd, waar uw gegevens worden gehost op een speciale server die wordt beheerd door Instant Systems Sweden AB. In dat geval worden de videobeelden uit het systeem gehaald als er een vraag is over een transactie.  Dergelijke videobeelden worden gedurende 7 dagen op die speciale server opgeslagen.


2.2 Kaartgegevens

Als  je je kaart gebruikt om toegang te krijgen tot de winkel, worden je kaartgegevens verwerkt door het bedrijf Fiserv, Inc. of zijn filialen (www.fiserv.com), een onafhankelijke, in de VS gevestigde externe serviceprovider. Je kaartgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de PCI-standaard en je ontvangt alleen het geld van de bijbehorende transactie. We verzoeken u vriendelijk het privacybeleid van Fiserv, Inc. te raadplegen. De kaartgegevens worden verzameld om het contract uit te voeren, namelijk het verwerken van de betaling.


3. Rechtsgrondslag voor de verwerkingsactiviteiten


3.1 Camera

Selecta's rechtsgrondslag voor het verwerken van video-opnamen is gerechtvaardigd belang, in overeenstemming met de GDPR artikel 6 nr. 1 f. Het doel van de video-opnamen is het documenteren en oplossen van afwijkingen, bijvoorbeeld technische problemen of vermoedelijke diefstal.

Selecta heeft een legitiem belang om afwijkingen te voorkomen en te documenteren dat de Smart Fridges op de juiste manier worden bediend en dat ze goed functioneren.

Om de doeleinden van de legitieme belangen te bereiken, is het noodzakelijk om video-opnamen te maken. Als er geen video-opnamen worden gemaakt, krijgt Selecta geen definitieve documentatie en is het niet in staat om afwijkingen adequaat aan te pakken.

Omdat de videobeelden alleen bij beweging ingaan en de handen in beeld brengen, wordt de inbreuk op iemands privacy geminimaliseerd. Bovendien hebben de Smart Fridges duidelijke en zichtbare informatie die aangeeft dat er een video-opname plaatsvindt.

Selecta zal video-opnamen met niemand delen, met uitzondering van subverwerkers en mogelijk overheidsinstanties op voorwaarde dat deze instanties een rechtsgrondslag hebben om dergelijke gegevens op te vragen.


3.2 Credit card

De rechtsgrondslag van Selecta voor de verwerking van kaartgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, en voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Zie GDPR artikel 6 nr. 1 b en c.

Om betalingen te verwerken, moet Selecta ook kaartgegevens verwerken. Onder de toepasselijke boekhoudwetgeving is Selecta ook verplicht om transacties bij te houden.


4. Internationale gegevensoverdracht en overdracht aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting

De gegevens die wij over jou verzamelen of ontvangen, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers - zoals uiteengezet in deze kennisgeving - die zich in Zweden en de Verenigde Staten bevinden. Om uw Gegevens te beschermen, is een Gegevensverwerkingsovereenkomst in overeenstemming met Art. 28 GDPR afgesloten.

Selecta kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridisch adviseurs en externe consultants. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is de naleving van een wettelijke verplichting waaraan Selecta is onderworpen of legitieme belangen, zoals de uitoefening of verdediging van juridische claims.


5. Welke rechten heb je en hoe kun je je rechten laten gelden?

Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om: toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, rectificatie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen; het wissen van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen; gegevensportabiliteit aan te vragen en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat deze bovengenoemde rechten beperkt kunnen zijn onder de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over deze rechten vindt u in Bijlage Uw rechten. Als u uw rechten tegenover Selecta wilt uitoefenen, gebruik dan de contactgegevens onder 7.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land. In Nederland is dit Datatilsynet, waarmee contact kan worden opgenomen via e-mail postkasse@datatilsynet.no.Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is te bereiken op:

Informatie- en Meldpunt Privacy
Telefoon: 088 180 52 50
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur


6. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

Videobeelden worden lokaal opgeslagen op een harde schijf die in de Smart Fridge is geïnstalleerd en blijven daar 7 dagen. In het geval van een discrepantie worden de videobeelden naar onze serviceprovider Instant Systems Sweden AB in Zweden gestuurd, waar uw gegevens worden gehost op een speciale server van Instant Systems Sweden AB. In dat geval worden de videobeelden uit het systeem gehaald als er een vraag is over de transactie.  Dergelijke videobeelden worden 7 dagen op die speciale server opgeslagen.


7. Neem contact met ons op

Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over deze kennisgeving inzake de verwerking van winkelgegevens, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Selecta AG
Juridische afdeling
Alte Steinhauserstrasse 14
CH-6330 Cham

hq.dataprivacy@selecta.com

1. UW RECHTEN


1.1. Recht van toegang

U kunt het recht hebben om van ons bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt, en indien dat het geval is, om toegang te vragen tot de persoonsgegevens. De toegangsinformatie omvat – onder meer – de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken. U kunt het recht hebben om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Voor verdere kopieën die door u worden aangevraagd, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten


1.2. Recht op rectificatie

U kunt het recht hebben om van ons rectificatie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking kunt u het recht hebben om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.


1.3. Recht op wissing ("recht op vergetelheid")

Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen en kunnen wij verplicht zijn om dergelijke persoonsgegevens te wissen.


1.4. Recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. In dat geval worden de betrokken gegevens gemarkeerd en mogen zij door ons alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt.


1.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en kunt u het recht hebben om die gegevens aan een andere entiteit door te geven zonder dat wij u daarbij hinderen.


1.6. Recht van bezwaar

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie of wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kan van ons worden verlangd dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken. Bovendien heeft u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct-marketing. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons worden verwerkt.